Data:L11n108/Multivariable Alexander

From Knot Atlas
Jump to: navigation, search

-\frac{-u v^4+3 u v^3-2 u v^2-u v+2 u+2 v^5-v^4-2 v^3+3 v^2-v}{\sqrt{u} v^{5/2}}